Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

14 February 2019

4.1
Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau’r Gaeaf
4.2
Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru at y Byrddau Iechyd ynghylch Pwysau’r Gaeaf
4.3
Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru at Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ynghylch Pwysau’r Gaeaf
4.4
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Pwysau Iach, Cymru Iach
4.5
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau Iach, Cymru Iach
4.6
Llythyr gan y Llywydd ynghylch Atal Hunanladdiad yng Nghymru
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
6
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth
7
Gwaith craffu cyffredinol ar Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru: Trafod y dystiolaeth
8
Weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod yr adroddiad drafft