Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

15 November 2018

8.1
Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ynghylch practisau prototeip
8.2
Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ac Alzheimer's Society Cymru ynghylch Gofal Dementia Siaradwyr Cymraeg
9
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw a dechrau'r cyfarfod ar 21 Tachwedd 2018
10
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth