Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

08 October 2018

2.1
Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd: Gohebiaeth gan Llywodraeth Cymru (6 Medi 2018)
2.2
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Craffu ar Gyfrifon Llyfrgell Genedlaethol Cymru (6 Medi 2018)
2.3
Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Diweddariad gan Lywodraeth Cymru (20 Medi 2018)
2.4
Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Gohebiaeth gan Bethan Sayed AC, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (28 Medi 2018)
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:
8
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law