Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad

22 April 2015

4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2, ac ystyried yr adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)).
5
Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiwn 1
5.1
Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ymatebion i’r ymgynghoriad
6
Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ystyried yr adroddiad drafft
Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: diwylliant, ieithoedd, cymunedau a threftadaeth Cymru, gan gynnwys chwaraeon a’r celfyddydau; llywodraeth leol yng Nghymru, gan gynnwys materion tai; a chyfleoedd cyfartal i bawb.
  • Papers for the meeting