Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

21 November 2018

1
Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft
6.1
Y Bil Awtistiaeth (Cymru): Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
6.2
Y Bil Awtistiaeth (Cymru): Llythyr gan Paul Davies, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
8
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: trafod y dystiolaeth
9
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod yr adroddiad drafft