Y Pwyllgor Cyllid

15 December 2016

2.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Cadeirydd – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: cwynion iechyd – 5 Rhagfyr 2016
2.2
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â datganiad yr hydref – 6 Rhagfyr 2016
2.3
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â Cynnig y Gyllideb Flynyddol - 12 Rhagfyr 2016
5
Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth
6
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru
7
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Rôl y Pwyllgor Cyllid
8
Y flaenraglen waith