Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

04 February 2019

2.1
Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (17 Ionawr 2019)
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:
5
Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
6
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Adborth ar waith ymgysylltu'r Aelodau gyda gwasanaethau y tu allan i oriau
7
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft
8
Cynllun tocynnau bws rhatach Llywodraeth Cymru – FyNgherdynTeithio: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
9
Gwariant ar staff asiantaeth gan GIG Cymru: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru