Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

16 November 2015

4.1
CLA604 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Adolygu Penderfyniadau a Dyfarniadau Gosod Ffi) (Cymru) 2015
4.2
CLA605 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2015
4.3
CLA606 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015
4.4
CLA607 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015
4.5
CLA608 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety) (Cymru) 2015
4.6
CLA609 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015
4.7
CLA615 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015
4.8
CLA601 - Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (Diwallu Anghenion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
4.9
CLA602 - Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
4.10
CLA603 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
4.11
CLA611 - Cod Ymarfer a Chanllawiau ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
4.12
CLA612 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o dan Ran 10 a Rhannau Cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
4.13
CLA613 – Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
4.14
CLA614 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (Taliadau Uniongyrchol a Dewis o Lety) a Rhan 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
5.1
CLA610 - Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) (Rhif 2) 2015
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:
7.1
Trafod y Dystiolaeth Llafur
7.2
Drafft Terfynol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)
7.3
Drafft Terfynol yr Adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
7.4
Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2016